پیدا

استفاده از هوش جهت کمک به فیل ها

درخواست حذف اطلاعات

پژوهشگران "کورنل" برای مقابله با یدن و شکار فیل ها دست به دامن هوش شده اند.