پیدا

ظرفیت پذیرش دانشجویان دامپزشکی، بیشتر از نیاز این حوزه است

درخواست حذف اطلاعات

مشاور رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تعداد دانشجویان این رشته با گستره کاری در حوزه دامپزشکی هم خوانی نداشته و بیشتر از نیاز این بخش است.