پیدا

برنامه دانشمندان برای توسعه روبو-زنبورها/ ربات ها به کمک زنبورها می آید

درخواست حذف اطلاعاتدانشمندان می خواهند هرچه سریع تر مجموعه ای از گرده افشان های رباتیک را برای کمک به جمعیت کاهش یافته زنبورها توسعه داده و مورد استفاده قرار دهند.