پیدا

شبیه سازی جنین یوزپلنگ و ببر توسط پژوهشکده زیست فناوری رویان

درخواست حذف اطلاعات

رئیس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان با بیان اینکه در حال حاضر جنین یوزپلنگ ایرانی را در این پژوهشکده داریم، گفت: برای شبیه سازی این یوزپلنگ ایرانی نیاز به بودجه و زیرساخت داریم.