پیدا

ارزی سریع آنتی بیوتیک ها را با استفاده از باکتری های موجود در بزاق س قهوه ای

درخواست حذف اطلاعات

محققان راتجرز فناوری جدیدی را ابداع د که امکان ارزی سریع آنتی بیوتیک ها را با استفاده از باکتری های موجود در بزاق س قهوه ای فراهم می کند.