پیدا

گوشت ها حاوی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها است

درخواست حذف اطلاعات

متخصصان، گوشت تولید شده در مزارع را منبع خطرناکی از باکتری اعلام د.