پیدا

باهوشترین حیوانات جهان کدامند؟

درخواست حذف اطلاعات

براساس یافته برخی محققان برخی حیوانات هوشیارتر و هوشمندتر از آنند که فکر می کنیم اما تست و ارزی میزان هوش حیوانات نیز کار ساده ای نیست.