پیدا

بهره گیری از دانش و توان متخصصان داخلی جهت تولید وخودکفایی در زمینه دارو و وا ن های دامی

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت :عدم وابستگی درحوزه محصولات استراتژیکی همچون وا ن و فراورده های دارویی با حمایت و سرمایه گذاری متولیان امر منجر به خود کفایی کامل کشور از واردات حتی صادرات و ارز آوری اقلام فوق می شود ،از طرفی با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریمای ظالمانه مواجه است این صنعت می توانددر کنار صنعت دام و طیورجایگزین مناسبی برای صنعت نفت باشد.