پیدا

دو شعبه حل اختلاف در سازمان نظام دامپزشکی مستقر خواهد گردید

درخواست حذف اطلاعات

با تلاش و پی گیریهای مستمر ریاست سازمان نظام دامپزشکی ایران و مساعدت ستاد شورای حل اختلاف شهر تهران، در آینده نزدیک دو شعبه از شعب شورای حل اختلاف به منظور رسیدگی به دعاوی مربوط به حرفه دامپزشکی اختصاص خواهد یافت.