پیدا

درمان اختلال خونی در جنین موش ها با ویرایش ژن

درخواست حذف اطلاعات

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، تلاش های سه آزمایشگاه در yale برای اولین بار منجر به تصحیح موتاسیونی در جنین های موش شد که منجر به کم خونی شدید می شود. تکنیک مورد استفاده در این مطالعه شامل تزریق درون سیاهرگی نانوذره های حامل ترکیبdna اهدا کننده و مولکول های سنتتیک موسوم به اسیدهای نوکلئیک پپتید(pnas) بوده است.