پیدا

رضایت آحادجامعه از خدمات سازمان دامپزشکی کشور ضروری است

درخواست حذف اطلاعات


رییس سازمان دامپزشکی کشوردر دیدار با بازرسین معتمد ادارات کل دامپزشکی استانهای سراسر کشور که امروز در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد گفت:با توجه به وظیفه ذاتی سازمان دامپزشکی کشور که همانا خدمت رسانی و تضمین سلامت عموم مردم در حوزه دامپزشکی است می بایست نوع فعالیت ها و اقدامات به گونه ای باشد که آحاد جامعه ازعملکرد سازمان رضایت داشته باشند واین موضوع نیز بخودی خود ضرورت واهمیت کار بازرسان دامپزشکی را در ادارات دامپزشکی سراسرکشور گوشزد می کند.