پیدا

استقرار سامانه های بهداشتی در مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام و دارو های دامی

درخواست حذف اطلاعات

براساس این مصوبه هیئت ان به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند (ث) ماده هفت قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - آیین نامه اجرایی بند یادشده موضوع استقرار سامانه های بهداشتی در مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام دامی، دارو و فرآورده های زیستی دامپزشکی را تصویب کرد.