پیدا

ارسال نقطه نظرات کارشناسی،حقوقی،صنفی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده نوزده

درخواست حذف اطلاعات

ماکنعلی معاون بهداشتی، پیشگیری سازمان ازتمامی کارشناسان،صاحب نظران و ذینفعان درخواست کرد باتوجه به پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده نوزده ( نسخه پیوست ) نقطه نظرات کارشناسی ،حقوقی وصنفی خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دهم مرداد ماه سالجاری به پست الکترونیکی معاونت بهداشتی و پیشگیری به آدرس makenali@gmail.comارسال نمایند. فایل پیوست منبع: روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور